දෘශ්‍ය ශබ්දකෝෂය

අධ්‍යාපනය
it: educazione
en: education
මිනිස් සිරුර en-human body it-corpo umano
මිනිස් සිරුර
en-human body
it-corpo umano
එළවළු en: vegetables it: verdura
එළවළු
en: vegetables
it: verdura
ආභරණ en: jewellery it: gioielli
ආභරණ
en: jewellery
it: gioielli
කුස්සිය - මුළුතැන්ගෙය en: kitchen it: cicina
කුස්සිය – මුළුතැන්ගෙය
en: kitchen
it: cucina
ජනතාව en-people it-popolo
ජනතාව
en-people
it-popolo
හැසිරීම en-behavior it-comportamento
හැසිරීම
en-behavior
it-comportamento
ඇදුම් en-Clothes it-abiti
ඇදුම්
en-Clothes
it-abiti
සෞඛ්ය en-health it-salute
සෞඛ්ය
en-health
it-salute
සත්වයා, සතුන්, සත්වයින් en-animal, animals it-animale, animali (අනිමාලේ, අනිමාලි)
සත්වයා, සතුන්, සත්වයින්
en-animal, animals
it-animale, animali (අනිමාලේ, අනිමාලි)
වාහනය, යානය en: vehicle, vehicles (pl) it: veicolo, veicoli (pl), mezzo
වාහනය, යානය
en: vehicle, vehicles (pl)
it: veicolo, veicoli (pl), mezzo
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය-ගෘහනිර්මාණ en-architecture it-architettura
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය-ගෘහනිර්මාණ
en-architecture
it-architettura
ගෘහ භාණ්ඩ en-furniture it-mobili, mobile, mobilia, mobilio, arredamento, arredo, suppellettili, masserizie
ගෘහ භාණ්ඩ
en-furniture
it-mobili, mobile, mobilia, mobilio, arredamento, arredo, suppellettili, masserizie
නිවස, ගෙදර en-home, house, residence it-casa
නිවස, ගෙදර
en-home, house, residence
it-casa